บริษั่ทวราไมโครเซอร์คิท จำกัีด

แนะนำบริษัท

ที่ตั้งบริษัทปัจจุบัน : 150/28 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2532

บริษัท วราไมโครเซอร์คิท จำกัด เป็นบริษัทผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ หรือ PCB ( Printed Circuit Board ) ก่อตั้งขึ้นโดย นายสุทธินันท์ ปรมาธิกุล และนายภากร หุตะสังกาศ เมื่อปี พ.ศ. 2532 เริ่มแรกได้ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 970/5 ซอยสุขุมวิท103 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่หนึ่งล้านบาท โดยผลิตแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับใช้ในกิจการอุตสาหกรรม งานวิจัยและทดลอง รวมถึงกิจกรรมของนักศึกษา โดยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง และด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยขั้นสูง

ภายใต้การควบคุมคุณภาพการผลิต และการให้การบริการจัดส่งแก่ลูกค้า ด้วยความรวดเร็วตรงตามเวลาที่กำหนดทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจเป็นที่ยอมรับ และรู้จักในวงการอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาไม่นานนัก และด้วยยอดจำนวนสั่งผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้บริษัทมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต บริษัทจึงจำเป็นต้องขยายและพัฒนาด้านกระบวนการผลิตให้เพียงพอและเหมาะสม และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 15 ล้านบาท เมื่อปี พ.ศ. 2536 และได้ย้ายที่ทำการไปตั้งอยู่ ณ เลขที่ 150/28 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ปัจจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 23 ล้านบาท เมื่อปี พ.ศ. 2546 บนเนื้อที่การผลิต 1,800 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคาร 3 อาคาร มีพนักงานปัจจุบันโดยประมาณ 110 คน

ปัจจุบันความต้องการของลูกค้าในการทำแผ่นวงจรพิมพ์ หรือ PCB ( Printed Circuit Board ) ต้นแบบ มีมากขึ้น บริษัทจึงได้นำระบบ PCB Express เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต PCB เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานในเวลาอันรวดเร็ว แม้ว่าบริษัทจะได้รับการยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีตลอดมา แต่บริษัทก็มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตให้กับลูกค้าทุกรายได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จึงได้นำระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 เข้ามาใช้ในระบบการบริหารจัดการซึ่งได้รับรองมาตรฐานคุณภาพจากสถาบันรับรอง URS United Registrar of Systems ( Thailand ) Ltd. และบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าทุกรายมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทและได้รับความพึงพอใจสูงสุด ภายใต้การควบคุมคุณภาพโดยบุคลากรที่มีความชำนาญ มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ขอบเขต

บริษัท วราไมโครเซอร์คิท จำกัด ตระหนักถึงคุณค่าแห่งมาตรฐานการผลิตสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯเพื่อให้ลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีความพึงพอใจและมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่ทางบริษัทฯ ส่งมอบให้ได้รับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ตรงต่อเวลา ตรงตามที่ลูกค้ากำหนดทุกประการเพื่อให้บรรลุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ได้ผูกพันตนนำระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการในการดำเนินการของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ตั้งแต่กระบวนการในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ฝ่ายขายและการตลาด กระบวนจัดซื้อ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนถึงการบรรจุ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการหลังการขาย ให้กับลูกค้าตามที่กำหนด

สินค้าหลักได้แก่ : FABRICATE OF PRINTED CIRCUIT BOARD