Flying Probe Tester

เทคโนโลยีการตรวจสอบลายวงจรอัตโนมัติ ซึ่งสามารถตรวจหาจุดเสียซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

เครื่อง Flying Probe นี้มีการเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ต้องการตรวจสอบต่างๆ อย่างแม่นยำ เพื่อการตรวจสอบ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าแผ่นงานของท่านที่ผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่อง Flying Probe นั้นจะเป็นแผ่นงานที่สมบูรณ์ถูกต้อง ตรงต่อความต้องการของลูกค้า

บริษัทวราฯ ได้นำเครื่อง Flying Probe มาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของลายวงจร ซึ่งประโยชน์ของการตรวจสอบแผ่นงานด้วยเครื่อง Flying Probe นี้จะทำให้สามารถเข้าถึงตัว งานและทราบถึงจุดบกพร้องของแผ่นงานที่มีความละเอียดมากๆ ซึ่งบางครั้งการตรวจสอบ ด้วยตาเปล่าอาจมองไม่เห็น VIDEO DEMO


ตัวอย่างเช่น ลายเส้นละเอียดจึงเกิดการช๊อตกันได้ง่าย, สามารถเข้าถึง Pad ไม่สมบูรณ์ได้โดยตรง, Through Hole ไม่ทะลุถึงกัน ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะถูกตรวจสอบและทำการแก้ไขก่อนส่งงานถึงมือลูกค้า.

เครื่อง Flying Probe นี้มีการเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ต้องการตรวจสอบต่างๆ อย่างแม่นยำ เพื่อการตรวจสอบ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าแผ่นงานของท่านที่ผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่อง Flying Probe นั้นจะเป็นแผ่นงานที่สมบูรณ์ถูกต้อง ตรงต่อความต้องการของลูกค้า

Flying Probe Testing :: ตัวอย่าง Flying Probe Testing :: ตัวอย่าง2 Flying Probe Testing :: ตัวอย่าง3