wara feature

Save the world with Lead Free PCB

บริการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ไร้สารตะกั่วถูกต้องตามมาตรฐา่น RoHS

Read more: Save the world with Lead Free PCB

 

Flying Probe Tester

เทคโนโลยีการตรวจสอบลายวงจรอัตโนมัติ ซึ่งสามารถตรวจหาจุดเสียซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

Read more: Flying Probe Tester